MediaTok
ChatBot X
Opening hours: Mon - Fri 10:00 am / 6:00 pm
Email: mediatok.nl@gmail.com

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Media Tok, gevestigd te Doetinchem onder KvK nr. 831.472.76.
 2. Klant: Degene met wie Media Tok een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Media Tok en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Media Tok.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkend algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Media Tok hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Media Tok hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Media Tok niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijs verhogingen.
 4. De consument heeft recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Media Tok gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet handelstransactie in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Media Tok.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten,
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Media Tok zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Media Tok op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Media Tok, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Media Tok te betalen.

 

Recht op reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Media Tok gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Media Tok roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Media Tok, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het retouren van een product die geen stoornissen heeft komen voor rekening van de klant.

 

Retourneren van producten

 1. Een consument kan een online aankoop gedurend een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 

 1. De bedanktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

Producten moeten in originele staat worden geretourneerd en mogen niet gebruikt, incompleet, of beschadigd zijn.

Bij gebruik, onvolledigheid, of schade kan er waardevermindering plaatsvinden.

2. Retourkosten voor Grote Artikelen

Voor grote artikelen zoals wasmachines, koelkasten, drogers, gasfornuizen en elektrische fornuizen bedragen de retourkosten €70.

3. Gratis Retourneren bij Defecten

Gratis retourneren is alleen van toepassing op defecte artikelen.

Bij alle andere gevallen draagt de klant bij aan een deel van de retourkosten.

4. Zelf Retourneren

Klanten kunnen ervoor kiezen het artikel zelf te retourneren.

Grote artikelen kunnen worden afgeleverd in de showroom op Mozartlaan 2B, 7002MB, Doetinchem.

Kleinere artikelen, zoals stofzuigers of waterkokers, kunnen via bezorgbedrijven zoals Post.nl of DHL worden teruggestuurd.

5. Retourprocedure via de Website

Retourneren moet via de website worden gedaan.

Voor reparaties geldt dat producten met 1 jaar garantie vallen onder de Media Tok garantie.

Klanten moeten een aanvraag indienen via de website door op het reparatie-icoon te drukken en de vereiste informatie in te vullen.

Bij reparatieaanvragen is het verplicht om een factuur in te leveren; zonder factuur wordt er geen garantieservice verleend.

 

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig zijn herroepingsrecht gebruikt heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Media Tok heeft geretourneerd, dan zal Media Tok eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van tijdig en volledig geretourneerd bestelling aan de consument terugbetalen. Dat is inclusie de plaats en installatie kosten indien dat van toepassing is.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Media Tok voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en volledige tijdig retourneet, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekeningen van de consument, tenzij de consument de volledige bestelling retourneert naar het door Media Tok aangegeven retouradres.

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en volledige tijdig retourneet en wil het product door Media Tok laten retourneren dan zullen kosten van €70 in rekening gebracht.

Annuleren na verzending

Zodra een product verzonden is, dienst de klant alsnog de retourkosten te betalen. Dat is omdat het product al verzond is en niet meer op ons magazijn is. De retour kosten bedrag is 70 euro. 

Retouradres bestelling bij herroeping

Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht en het product zelf bij Media Tok aflevert, dan betaalt de klant geen retour kosten.

Het adres waar producten naar geretourneerd kunnen worden is; 

Media Tok, Mozartlaan 2B, 7002MB, Doetinchem

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enge uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

 1. Media Tok kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Media Tok heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Media Tok.
 3. Media Tok is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Media Tok te verrekenen met een vordering op Media Tok.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Media Tok Blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aan zien van Media Tok op grond van wat voor Media Tok gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortscheiden in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Media Tok zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Media Tok een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Media Tok het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Media Tok, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Media Tok het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er spraken van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Media Tok tegenwerpen.
 6. Bestelde producten worden standaard alleen tot een met de drempel van het aangegeven adres geleverd, tenzij het anders is afgesproken of er extra service is aangekocht.

 

Levertijd

 1. De door Media Tok opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het online volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging mail heeft gekregen van Media Tok
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht op de overeenkomst te ontbinden, tenzij Media Tok niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaats vinden. Bij niet aanwezig zijn tijdens het leveren van bestelling na het maken van een afspraak met de klant kunnen er kosten in rekening gebracht worden.


Transport kosten

Transportkosten zijn voor rekening van Media Tok, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een gekeverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Media Tok niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Media Tok, bij gebreke waarvan Media Tok niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Montage/Installatie

Hoewel Media Tok zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.


Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Vrijwaring

De klant vrijwaart Media Tok tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Media Tok geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Media Tok geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Media Tok daarvan zo spoedig mogelijk, toch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Media Tok uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Media Tok in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in er ieder geval niet toe leiden dat Media Tok gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen online kenbaar te maken aan Media Tok.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Media Tok ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Media Tok een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Media Tok verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid Media Tok

 1. Media Tok is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Media Tok aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Media Tok is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparing of schade aan derden.
 4. Indien Media Tok aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het ( gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elke recht van de klant op schadevergoeding van Media Tok vervalt in elke geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uigesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Bergerkijk Wetboek.


Recht ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Media Tok toerekenaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Media Tok niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, fan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Media Tok is verzuim is.
 3. Media Tok heeft het recht de overeenkomst met de klant de ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig aankomt, dan wel indien Media Tok kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te verzen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Media Tok in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Media Tok kan worden toegerekend in een van de wil van Media Tok onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Media Tok kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Media Tok 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Media Tok er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Media Tok is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging algemene voorwaarden

 1. Media Tok is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Media Tok zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande
 2. schriftelijke instemming van Media Tok 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Media Tok bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Media Tok