Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Media Tok, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Media Tok het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er spraken van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Media Tok tegenwerpen.
 6. Bestelde producten worden standaard alleen tot een met de drempel van het aangegeven adres geleverd, tenzij het anders is afgesproken.
 7. De klant dient de verpakking van een product bij te houden, want de verpakking hoort tot het product.

 

Levertijd

 1. De door Media Tok opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het online volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging mail heeft gekregen van Media Tok.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht op de overeenkomst te ontbinden, tenzij Media Tok niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaats vinden.

 

Transport kosten

Transportkosten zijn voor rekening van Media Tok, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een gekeverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Media Tok niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Media Tok, bij gebreke waarvan Media Tok niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Montage/Installatie

Hoewel Media Tok zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.